جلسه شورای مرکزی کانون ۶ شهریور ۱۳۹۲

جلسه شورای مرکزی کانون ۳۰ مرداد ۱۳۹۲