جلسه شورای مرکزی کانون ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش سبک زندگی برگزار شد

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۲

جلسه شورای مرکزی کانون ۱۷ مهر ۱۳۹۲

جلسه شورای مرکزی کانون ۱۰ مهر ۱۳۹۲