نهم دی ماه روز بصیرت

جلسه شورای مرکزی ۲۷ آذر ۱۳۹۲

وحدت حوزه و دانشگاه

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۳ آذر ۱۳۹۲

شانزدهم آذر ماه