الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل

جلسه شورای مرکزی ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

و فاطمه می‌آید

عرض تسلیت

مقام دوم فرمولا دریفت و سوم کارپارک کشوری

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

روز ملی فناوری هسته‌ای

سید شهیدان اهل قلم