جشن بندگی

جلسه شورای مرکزی کانون اول مردادماه ۱۳۹۳

رمضان خونین غزه؛ راهپیمایی روز قدس

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۳

فزت و رب الکعبه

کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۱ تیرماه ۱۳۹۳

جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج اساتید استان

هادی دین

جلسه شورای مرکزی کانون ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۳