تقدیر و تشکر

دیدار با خانواده معظم شهدا

کوهپیمایی خانوادگی و تجدید میثاق با شهیدان

جلسه شورای مرکزی کانون ۲ مهرماه ۱۳۹۳

دعوت به کوهپیمایی خانوادگی و میثاق با شهیدان

محفل نورانی انس با قرآن کریم

مطلق خوب

جلسه شورای مرکزی بسیج اساتید استان

دعوت به محفل نورانی انس با قرآن کریم

بازدید از محل کانون بسیج اساتید دانشگاه