مولای هفتم

مراسم افتتاح دفاتر بسیج اساتید مراکز

آری رقیه تو منم

جلسه شورای مرکزی کانون ۴ آذر ماه ۱۳۹۳

روز ششم

دیدار با بسیجی جانباز

روز پنجم

مراسم افتتاح دفاتر بسیج اساتید

نقش استاد

بسیج اساتید در کلام مقام معظم رهبری