همایش خانوادگی سازمان بسیج اساتید

اعیاد خجسته شعبان

عید خجسته مبعث

اردوی خانوادگی کانون

جلسه شورای مرکزی کانون ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نشست تخصصی اساتید بسیجی مشهد

جلسه هماهنگی با ریاست دانشگاه

نشست شورای کانونهای سازمان بسیج اساتید

جلسه شورای مرکزی کانون ۱۶ فروردین ۱۳۹۶