در این قسمت تمامی مواردی که به نوعی با سلسله جلسات اندیشه ورزی اساتید بسیجی مرتبط است، آورده می شود.