• برداشتن گامی هر چند کوچک در راستای نزدیکی به مبانی اصیل دینی در زمینه سبک زندگی.
  • انجام یک کار علمی و آکادمیک در باره یکی از واجبات دین مبین اسلام.
  • آشنایی جوانان و فرهیختگان دانشگاهی با فلسفه، تاریخ و فرهنگ حجاب.
  • شناسایی و تبیین باور‌های دینی و ارزش‌های اجتماعی در زمینه حجاب و عفاف.
  • شناسایی آسیب‌های اجتماعی ناشی از تعارضات حوزه حجاب و عفاف.
  • آشنایی دانشگاهیان با توانمندی‌های مراکز علمی و تخصصی طراحی لباس در زمینه پوشش متناسب ایرانی اسلامی.
  • معرفی توانمندی‌های مراکز علمی و تخصصی طراحی و دوخت لباس به تولید کنندگان داخلی لباس.