شورای سیاست گذاری: (پیشنهاد می‌شود شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی، به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری باشند)

دبیر علمی همایش: آقای دکتر رضایی رکن آبادی

مدیر اجرایی همایش: آقای علی محمدی

مدیر نمایشگاه جانبی: سرکار خانم دکتر شیران زایی ریاست محترم مرکز آموزش عالی تعاون

مسؤول دبیرخانه: آقای مهندس ستوده و سرکار خانم رحیمی

مدیر فرهنگی و فوق برنامه: آقای علی رجبی

مدیر پشتیبانی و مالی: آقای حمیدرضا آذرباد