فراگیری سطح همایش:

در صورت انجام تبلیغات مناسب و دعوت از صاحب نظران و کارشناسان خبره، این همایش علمی پژوهشی، با دعوت از روسا، مدیران، اساتید و دانشجویان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار می­شود و حتی می­تواند در سطح کشوری برگزار گردد.

فرآیند برگزاری همایش:

  • تعیین ارکان اصلی برگزاری همایش شامل: شورای سیاست‌گذاری، هیئت علمی، مدیر نمایشگاه، ستاد اجرایی و … و معرفی این ارکان به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی توسط واحد استانی.
  • انجام تبلیغات محیطی و رسانه‌ای به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز.
  • تشکیل دبیرخانه و استقرار عوامل آن. (تعیین محل استقرار و اعلام نشانی، شماره تلفن، نمابر، نشانی پایگاه اطلاع رسانی و ایمیل و …)
  • تعیین موضوعات قابل طرح در همایش توسط هیئت علمی.
  • فراخوان اختصاصی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای دعوت از اساتید جهت ارائه مقاله.
  • دعوت از سخنران محوری همایش و ارائه موضوع به ایشان.
  • اجرای مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی همزمان.
  • اجرای همایش اصلی، برگزاری نمایشگاه موضوعی و اختتامیه فعالیت‌های جانبی.

جمع آوری نتایج، موضوعات مطرح شده، مقالات و انتشار این آثار.