برخی از موضوعات قابل طرح در جلسات، موارد زیر می تواند باشد:

  1. گسترش و تعمیق فرهنگ قرآنی و گسترش مباحث نظری تفسیر میان رشته­ای.
  2. افزایش مهارت­های سازمانی و گروهی اساتید جهت کادر سازی و تربیت مدیران و اساتید کارآمد برای بخش­های مدیریتی.
  3. ارتقای توانمندی­های آموزشی، مدیریتی و اجرایی اساتید.
  4. ایجاد بستر مناسب برای تحول در علوم انسانی.
  5. ایجاد بستر مناسب برای اسلامی شدن دانشگاه­ها.
  6. بستر سازی جهت ارتقای شأن و جایگاه بسیج اساتید در فعالیت­های علمی و پژوهشی.
  7. بسترسازی و استعدادیابی علاقمندان به پژوهش­های قرآنی در بین اساتید.